7 พัฒนาการมหัศจรรย์จากการอ่าน


การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพ เด็กจะค่อย ๆ เรียนรู้ เลียนแบบ และสะสมความรู้เสริมสร้างพัฒนาการไปทีละเล็กละน้อย และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติเมื่อถึงวัยที่เติบโตขึ้น

ความสำคัญของการอ่านมีผลต่อการพัฒนา “ทรัพยากรณ์มนุษย์” โดยเด็กที่กำลังจะเติบโตเป็นกำลังของชาตินั้น อยู่บนความคาดหวังของผู้ปกครอง นั่นหมายถึงการเป็นคนดีของสังคม และสามารถอ่านออกเขียนได้ ซึ่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ให้ความสำคัญในเรื่องของการอ่าน เพราะการอ่านนั้นเป็นการปูพื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ดี เพิ่มขีดความสามารถให้คนไทย ซึ่งเป็นข้อสำคัญของการกำหนดทิศทางของอนาคตได้

ทำไมต้องอ่านหนังสือ ?

ตั้งแต่ช่วงเด็กปฐมวัย จะมีอัตราการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด หากเด็กได้รับการกระตุ้นให้ก้านสมองแตกยอด จะเกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย เสริมสร้างสมรรถนะที่เกิดขึ้นเองทั้งทางธรรมชาติ และการเรียนรู้ผ่านการฟัง และการอ่าน จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการพัฒนาสมองมนุษย์

การอ่านไม่ใช่แค่การรอให้เด็กโตพอที่จะอ่านหนังสือได้เท่านั้น แท้จริงแล้วการอ่าน พ่อแม่สามารถอ่านหนังสือให้ลูกฟังได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ซึ่งช่วยเสริมสร้าง ทั้ง 7 พัฒนาการ ดังนี้

1. ด้านภาษา เด็กจะสะสมคลังคำไว้ในสมอง เพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

2. ด้านการคิดและสติปัญญา หนังสือภาพทำให้จำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และช่วยจัดระบบความคิด

3. ด้านอารมณ์ เด็กเรียนรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร ทำให้ฝึกควบคุมอารมณ์ ปฎิบัติตนตามกฎิกา

4. ด้านสังคม เสริมทักษะการแก้ปัญหาที่เห็นคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพการอยู่ร่วมกัน

5. ด้านจริยธรรม หนังสือภาพแสดงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ทำให้เด็กไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอะไรถูกผิด

6. ด้านจินตนาการและการสร้างสรรค์ ภาพและคำจากหนังสือช่วยสร้างจินตนาการและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

7. ด้านการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย หนังสือภาพช่วยออกแบบการเคลื่อนไหว สร้างการรับรู้ให้เด็กทำตามอย่างสนุกสนาน

ทั้งนี้ พ่อแม่สามารถสร้างลูกให้เป็นนักอ่านได้ โดยเริ่มจากการพูดคุยกับลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน และส่งความอบอุ่นผ่านการสัมผัสของแม่ และอ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 เล่ม อาจเป็นเรื่องซ้ำ ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ ที่สร้างความสุข และมีคำที่ไพเราะ เท่านี้ลูกน้อยจะได้รับพัฒนาการที่ดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์

แนวปฏิบัติของพ่อแม่ ที่ช่วยเป็นแบบอย่างให้ลูก มีดังนี้

1. เลือกหนังสือที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ เหมาะกับวัยของเด็ก

2. อุ้ม กอด นั่งตัก แล้วค่อย ๆ อ่านหนังสือให้ลูกฟัง

3. อ่านหนังสือให้เด็ก ใส่ใจกับทุกคำถามของเด็ก

4. ชวนลูกอ่านหนังสือ เล่านิทาน พูดคุยกัน

5. สร้างสรรค์กิจกรรมหลังการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้ ได้ยินสำเนียงที่อ่อนโยนของพ่อแม่

6. สร้างวินัยในการอ่าน สร้างความเคยชิน แต่ไม่ควรยัดเยียดจนเกิดความอึดอัด

7. ติดตามเรื่องราวข่าวสารการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาของเด็ก

การอ่านนอกจากจะเสริมสร้างพัฒนาการของลูกแล้ว ยังช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ส่งต่อไปถึงในอนาคตของเด็ก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีประสบการณ์ชีวิต และทันยุคสมัย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เขียนโดย ชมนภัส วังอินทร์ team content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส .

ภาพประกอบโดย : นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th / แฟ้มภาพ