ชาไทย  (Thai Tea)

ชาไทย (Thai Tea)

ร้อน (Hot)                  60.-

เย็น (Iced)                 70.-

ปั่น (Frappe)              80.-